ΠΔ 100/ 2010: Ενεργειακή Πιστοποίηση & Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι η ηλεκτρονικής βάση δεδομένων στην οποία εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που κρίνονται κατάλληλοι και στους οποίους χορηγείται η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή. Στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών εγγράφονται όσοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις και τους έχει χορηγηθεί σχετική άδεια σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010   «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010).

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 100/2010  «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010), στο Μητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών, ανά τάξη Αδειών, ως εξής: 

(α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων,
(β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρμανσης και
(γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού. 

Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρόσωπα που έχουν ως μέλος, εταίρο ή υπάλληλό τους ενεργειακό επιθεωρητή.

Για περίοδο ενός έτους και προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων, στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών θα εγγράφονται προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του ΠΔ 100/2010  «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010).

Με τη βοήθεια του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι δυνατή η δημιουργία της λίστας των πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών.  Από τη λίστα αυτή είναι δυνατό να εντοπίσει κάθε πολίτης Ενεργειακούς Επιθεωρητές για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης στο κτίριο, το λέβητα, την εγκατάσταση θέρμανσης και την εγκατάσταση κλιματισμού του.

Το Υπουργείο προέβη στις 11/10/2010 σε ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση Προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών. Η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 30/11/2010 και η διαδικασία ενημέρωσης του Μητρώου και της Λίστας Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι σε εξέλιξη.