τι είναι ενεργειακή επιθεώρηση

Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης: 

  • των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων βάσει κατάλληλου προγράμματος σε ένα ενεργειακό σύστημα, πχ. σε ένα Κτίριο
  • των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Αυτό γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των υπολογισμών, που αναδεικνύουν πώς επιδρά ποσοτικά κάθε ένα από τα στοιχεία του κελύφους, καθώς και τα ενσωματωμένα ή μη μηχανήματα στην κατανάλωση ενέργειας. και
  • των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας μετά από επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, με βάση την ανωτέρω ανάλυση.

Με τη διενέργεια μιας ενεργειακής επιθεώρησης σχηματίζεται σαφή εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο από ενεργειακή άποψη και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα με την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονομικό όφελος. 

θερμογράφημα σωλήνων - μετρήσεις ΚΑΠΕ

 

Οι επιθεωρητές κάνοντας χρήση ειδικού εξοπλισμού διαπιστώνουν την κατάσταση της μόνωσης του κελύφους και του δώματος, τη διαρροή θερμότητας από κουφώματα και θερμογέφυρες. την απόδοση του λέβητα, κλπ. 

Επίσης, συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο με βάση πληροφορίες του ιδιοκτήτη ή του χρήστη σχετικά με την καθημερινή χρήση του κτιρίου και συγκεντρώνουν πληροφορίες που αφορούν στο κτίριο & τις ενεργειακές καταναλώσεις του (σχέδια, λογαριασμούς ΔΕΗ, πετρελαίου κλπ.). Μετά την ολοκλήρωση της επί τόπου ενεργειακής επιθεώρησης γίνεται η ανάλυση, δηλαδή η επεξεργασία όλων των στοιχείων.  

Με την ενεργειακή ανάλυση μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια η θερμική απόδοση ενός κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργειακές απαιτήσεις και τις θερμικές μεταβολές του. Στην ενεργειακή ανάλυση λαμβάνονται υπόψη η μόνωση, οι ιδιότητες των τζαμιών, το φυσικό φως, ο φυσικός αερισμός, ο σκιασμός κλπ.  

Ο τρόπος σύμφωνα με τον οποία πρέπει να διενεργούνται οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, καθορίζεται με την Απόφαση Δ6/Β/οικ. 11038, ΦΕΚ 1526/Β/27.07.1999 «Διαδικασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων».