τι είναι βιοκλιματικός και βιοοικολογικός σχεδιασμός

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αφορά στο σχεδιασμό κτιριακών κατασκευών κατά τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Πρόκειται για μια άλλη φιλοσοφία σχεδιασμού, που μπορεί στηρίζεται τόσο σε παθητικά, όσο και σε μηχανικά μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Παθητικός βιοκλιματικός σχεδιασμός

Πρόκειται για το σχεδιασμό που βασίζεται στα λεγόμενα παθητικά συστήματα, που αξιοποιούν το μικροκλίμα και λειτουργούν χωρίς μηχανολογικά εξαρτήματα ή πρόσθετη παροχή ενέργειας και έχουν σχέση με:

  • το σωστό προσανατολισμό για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των φυσικών πηγών ενέργειας για ηλιασμό, φωτισμό και αερισμό
  • τη σωστή επιλογή των δομικών στοιχείων & υλικών του κτιρίου, προκειμένου αυτά να χρησιμεύσουν ως φυσικές δεξαμενές θέρμανσης το χειμώνα και ψύξης το καλοκαίρι
  • την ενσωμάτωση στο κτίριο στοιχείων όπως οι αιολικές καμινάδες, τα ηλιακά θερμοκήπια, οι τοίχοι trombe (θερμικής αποθήκευσης), κ.ά.
  • τη χρήση δένδρων και θάμνων για την προστασία από τον ήλιο και τον άνεμο, κλπ.

Ενεργητικός βιοκλιματικός σχεδιασμός

Αφορά στα μηχανικά μέσα εξοικονόμησης ενέργειας για τη θέρμανση ή το δροσισμό των κτιρίων, που αξιοποιούν την ηλιακή ή την αιολική ενέργεια. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν οι ηλιακοί συλλέκτες θέρμανσης ή παροχής ζεστού νερού χρήσης, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, η γεωθερμία και άλλες τεχνικές φιλικές στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Η εγκατάσταση των ενεργητικών συστημάτων αυξάνει ελαφρά το κόστος κατασκευής του κτιρίου, που όμως αποσβένεται χάρη στον μείωση της χρήση συμβατικών μονάδων για θέρμανση ή κλιματισμό.

Ο βιο-οικολογικός σχεδιασμός είναι ο σχεδιασμός που αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, αλλά και στην υγιεινότερη διαβίωση.

Επιτυγχάνεται με τη χρήση φυσικών και ακατέργαστων μη βιομηχανοποιημένων, κατά το δυνατό υλικών, τα οποία δεν εκπέμπουν ή αποβάλλουν ρύπους βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή και μακροπρόθεσμα και για την επεξεργασία-κατασκευή των οποίων δεν απαιτούνται μεγάλα ποσά ενέργειας.