Κοινοτική Οδηγία και Νόμος 3661/2008 για Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια

Ο νόμος 3661/2008 με τον οποίο ενσωματώνεται η σχετική κοινοτική νομοθεσία στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας μας, προβλέπει τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. 
Aπό  τον Ιανουάριο 2009, άρχισε σε όλη την Ευρωπαική Ένωση η εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2001/91/ΕΚ που προβλέπει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα κτίρια και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής συμπεριφοράς κάθε κτιρίου που θα πωλείται ή ενοικιάζεται.
Ο κτιριακός τομέας θεωρείται ως υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε μορφή θερμικής (κυρίως πετρέλαιο) είτε σε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα, εκτός από τη σημαντική οικονομική επιβάρυνση λόγω του υψηλού κόστους αγοράς  ενέργειας, τη μεγάλη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Στην Ελλάδα  το 70% περίπου της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων κατευθύνεται στη θέρμανση. Η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, το φωτισμό και τον κλιματισμό ανέρχεται στο 18% του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου. Οι κατοικίες με κεντρικό σύστημα θέρμανσης, το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμο αποκλειστικά το πετρέλαιο αντιστοιχούν στο 35,5% του συνόλου. Το υπόλοιπο 64% είναι αυτόνομα θερμαινόμενες κατοικίες που χρησιμοποιούν σε ποσοστό 25% πετρέλαιο, 12% ηλεκτρισμό και 18% καυσόξυλα.
H κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα παρουσιάζει μακροπρόθεσμα αυξητική τάση, λόγω της αύξησης της χρήσης μικροσυσκευών και κλιματιστικών, η χρήση των οποίων αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης του ηλεκτρικού φορτίου αιχμής στη χώρα, με τεράστιες οικονομικές συνέπειες και σημαντική επιβάρυνση του καταναλωτή. Επιπλέον, τα κλιματιστικά επιδεινώνουν το φαινόμενο της υπερθέρμανσης των αστικών κέντρων και τις συνεπαγόμενες δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν το καλοκαίρι.
Η εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτίριο εξασφαλίζεται εν μέρει με τον κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών δομικών στοιχείων και συστημάτων και εν μέρει μέσω της υψηλής αποδοτικότητας των εγκατεστημένων ενεργειακών συστημάτων, που προϋποθέτει την άριστη ποιότητα εξοπλισμού και εγκατάστασης. Καθοριστικό παράγοντα για την εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί και η ενεργειακή διαχείριση του κτιρίου.
Όσον αφορά στα νέα κτίρια, τα διάφορα συστήματα είναι δυνατό να μελετηθούν εξαρχής και να ενσωματωθούν κατά την κατασκευή. Η πραγματοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες και να συνεπάγεται κάποια οικονομική δαπάνη, που όμως αξίζει τον κόπο, καθώς θα υπάρξει αφενός κέρδος για τον πλανήτη και την υγεία μας και αφετέρου θα αποσβεσθεί σχετικά γρήγορα με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους λειτουργίας, άρα και οικονομική ωφέλεια για το χρήστη.