Επισκευές σεισμόπληκτης πολυκατοικίας στη Χαλκηδόνα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΩΓΜΩΝ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

 1. Καθαίρεση παλαιών επιχρισμάτων
 2. Προσωρινή Επιφανειακή σφράγιση ρωγμών από όλες τις πλευρές με ρητινόστοκο, (ρητίνη ταχείας σκληρύνσεως)
 3. Πλήρωση ρωγμών με ενέσιμη ρητίνη. Έναρξη από τον κατώτερο σωληνίσκο
 4. Σφράγιση σημείων ενέσεως με κατάλληλο τρόπο
 5. Τοποθέτηση ανθρακοϋφάσματος.
 6. Εμποτισμός επιφανειών με εποξεική ρητίνη υψηλού ιξώδους
 7. Επίχριση με πυροπροστατευτικό επίχρισμα
 8. Xρωματισμοί

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

 1. Η επισκευή έγινε με βάση τις Κατευθυντήριες Προδιαγραφές Έργων Βλαμμένων από Σεισμό (ΚΠΟΕΚΒΣ ) ως εξής :
 2. Καθαίρεση αποκολλημένων/ αποδιοργανωμένων επιχρισμάτων, καθώς και επιχρισμάτων ένθεν και ένθεν των ρηγματώσεων και σε πλάτος τουλάχιστον 0.60 m και καλό πλύσιμο με νερό υπό πίεση
 3. Τοποθέτηση κοτετσοσύρματος τεντωμένου σε επαφή με τον τοίχο
 4. Κάρφωμα κοτετσοσύρματος πάνω στο τοιχίο από σκυρόδεμα με ατσαλόκαρφα ή Hilt.
 5. Εφαρμογή ύφυγρου πεταχτού τσιμεντοκονιάματος πάνω στο κοτετσόσυρμα με προσθήκη στεγανωτικού μάζας και ειδικού πυροπροστατευτικού
 6. Επίχριση τοιχίου μετά από την εφαρμογή των ρητινενέσεων και την επικόλληση των ανοξείδωτων ελασμάτων

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

α) Ρήγματα στην ένωση Φ. Ο. με μη φέροντα τοιχώματα

 1. Σφήνωμα τοιχώματος στο Φ. Ο. και πλήρωση ρήγματος με τσιμεντοκονίαμα

β) Ρωγμές στοιχείων πλήρωσης

 1. Καθαίρεση επιχρίσματος γύρω από το ρήγμα
 2. Διεύρυνση χειλέων ρωγμής σε σχήμα V
 3. Πλύσιμο με νερό υπό πίεση
 4. Πλήρωση ρωγμής με τσιμεντοκονίαμα και επανεπίχριση