Ανακαίνιση εξοχικής κατοικίας στο Μαραθώνα

εξοχική κατοικία στο Μαραθώνα μετά την ανακαίνιση

Πρόκειται για διόροφη εξοχική κατοικία εγκαταλειμμένη επί πολλά χρόνια από τους ιδιοκτήτες και σε κακή κατάσταση διατήρησης.

Μετά τις απαραίτητες καθαιρέσεις παλαιού wc στον όροφο, κιγκλιδωμάτων, παλαιών μονώσεων, κλπ., έγινε αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση.

Εκτελεσθείσες Εργασίες:

α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

 1. καθαίρεση παλαιών σαθρών επιχρισμάτων εσωτερικά & εξωτερικά, επανεπίχριση με χρήση ινών και στεγανωτικού μάζης μέσα στο κονίαμα
 2. τοπική επισκευή ρηγματώσεων εσωτερικών & εξωτερικών πλινθοδομών πλήρωσης, με γάζες & ακρυλικά υλικά
 3. στεγάνωση κουφωμάτων με τη χρήση περιμετρικά ειδικών υλικών, όπως ακρυλικοί στόκοι, πολυουρεθάνες, σιλικόνες, κ.ά.
 4. στεγανοποίηση εξωστών  και δημιουργία ρύσεων με πατητή τσιμεντοκονία με προσθήκη ειδικών υλικών για στεγανότητα, επάλειψη με στεγανωτικό, δαπεδόστρωση
 5. βαφή εξωτερικά με ακρυλικό χρώμα
 6. σπατουλάρισμα & βαφή εσωτερικά με πλαστικό
 7. επένδυση χώρου wc με κεραμικά πλακίδια
 8. αντ/ση σάπιων ξύλινων κουφωμάτων

β) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

 1. αντ/ση σωληνώσεων ύδρευσης με χαλκοσωλήνες & αποχέτευσης με PVC

γ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ:

 1. αντ/ση πινάκων, τοποθέτηση ρελέδων ασφαλείας & προσθήκη νέων γραμμών
 2. αντ/ση πριζών-διακοπτών με νέους
 3. αντ/ση λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας