νομιμοποίηση αυθαίρετων

Πριν από την υποβολή αίτησης για ρύθμιση με το νέο Νόμο Ν4014/2011, και προκειμένου να διαφυλάξουμε το ακίνητό μας και να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή λύση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, καλό θα είναι να γίνει πλήρης καταγραφή των παραβάσεων με τη βοήθεια έμπειρου μηχανικού και έλεγχος της δυνατότητας  νομιμοποίησης του αυθαίρετου με την υπάρχουσα νομοθεσία, όπως π.χ. 

  • με άδεια προσθήκης αν υπάρχει υπόλοιπο Συντελεστή Δόμησης (ΣΔ).
  • με μεταφορα ΣΔ υπό ορισμένες προϋποθέσεις
  • με μετατροπή χρήσεων κάποιων χώρων σε βοηθητικούς χώρους ή garage και αντίστοιχη απελευθέρωση ΣΔ.
  • με υπαγωγή των υπερβάσεων ΣΔ στις “μικρές παραβάσεις” και απαλλαγή από το πρόστιμο διατήρησης και τις όποιες ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις είχαν επιβληθεί με μόνο την εφάπαξ πληρωμή του προστίμου, κλπ.

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οικοδομή ή μέρος κτιρίου που έχει κατασκευαστεί χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση των όρων δόμησης είναι κατά κάποιο τρόπο ανύπαρκτη. Πέρα από την προσωρινή χρήση, ο ιδιοκτήτης δεν έχει επάνω στο ακίνητο κάποιο εμπράγματο δικαίωμα.
Δεν μπορεί να το μεταβιβάσει, να το δωρίσει στα παιδιά του, να το χρησιμοποιήσει ως υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης για να πάρει δάνειο.
Το ακίνητο δεν μπορεί να συνδεθεί με νόμιμο τρόπο με τα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης.
Επίσης, δεν μπορούν να γίνουν επισκευές με νόμιμο τρόπο, όπως π.χ. με έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας.
Ακόμη και αν δεν υπάρχει καταγγελία, ο ιδιοκτήτης είναι σε συνεχή “ομηρεία” από οποιονδήποτε κάτοικο ή υπηρεσία της περιοχής του.
Επιπλέον, σε περίπτωση καταγγελίας, το πρόστιμο είναι δυσβάσταχτο, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο κατεδάφισης για τα πιο πρόσφατα αυθαίρετα.