Πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετης κατοικίας

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

KAI YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

  1. Οικοδομική άδεια                                                 ναι (α)                           όχι (β)
  2. Εντός σχεδίου ή οικισμού                                   ναι (α)                           όχι (β)              πρόχειρη κατασκευή
  3. Είδος χρήσης                                                    κύρια και μοναδική κατοικία (α)

                        άλλη κατοικία (β)

  1. Υπέρβαση δόμησης                                                      τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων

τετραγωνικά μέτρα βοηθητικών χώρων

< 20% της επιτρεπόμενης δόμησης (α)

> 20% της επιτρεπόμενης δόμησης (β)

  1.  Υπέρβαση καθ’ύψος                                                    εκατοστά

< 20% του επιτρεπόμενου ύψους (α)

> 20% του επιτρεπόμενου ύψους (β)

  1. Υπέρβαση κάλυψης                                                      τετραγωνικά μέτρα

< 20% της επιτρεπόμενης κάλυψης (α)

> 20% της επιτρεπόμενης κάλυψης (β)

  1. Παραβίαση πλάγιων αποστάσεων                     < 20% της υποχρεωτικής απόστασης Δ (α)

> 20% της υποχρεωτικής απόστασης Δ (β)

  1. Παραβίαση γραμμής προκηπίου                         < 20% της υποχρεωτικής πρασιάς(α)

> 20% της υποχρεωτικής πρασιάς (β)   

  1. Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα)                                      τετραγωνικά μέτρα

εμβαδού <35τ.μ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό (α)

  1. Αλλαγή ως προς την χρήση                               ναι (α)                           όχι (β) 

 

Το πρόστιμο θα υπολογίζεται με τον τύπο

            Τετραγωνικά Υ.Δ Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές επιλεγμένων τετραγωνιδίων

(Κάθε αυθαίρετη κατασκευή υπολογίζεται ξεχωριστά και το τελικό πρόστιμο είναι άθροισμα των επιμέρους.)           

(Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων υπολογίζεται συντελεστής 50% για το πρόστιμο)

(Όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, δεν επιλέγεται κάποιο από τα 4,5,6,7,8)

(Στις περιπτώσεις κολυμβητικών δεξαμενών υπολογίζεται πρόστιμο 80€/τμ, εκτός και αν εμπίπτει στο 9.α)

Συντελεστές τετραγωνιδίων

1.α= 1.0            1.β=3.0

2.α= 1.0            2.β=1.7

3.α= 0.5            3.β=1.0            

4.α= 1.0            4.β=1.5

5.α= 1.2            5.β=1.5

6.α= 1.2            6.β=1.5

7.α= 1.2            7.β=1.5

8.α= 1.5            8.β=2.0

9.α=0.5

10.α=1.5           10.β=1.0