ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου
209
21 Σεπτεμβρίου 2011
6215
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση
με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο
1
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων
1.
Τα έργα και οι δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία
δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες
(Α και Β) ανάλογα με τις επι

πτώσεις τους στο περιβάλλον
.
Η πρώτη κατηγορία
(Α) περιλαμ
βάνει τα έργα και τις
δραστηριότητες τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ση

μ
αντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία α

παιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι

πτώσεων
(ΜΠΕ) προκειμένου να επιβάλλονται ειδικοί ό

ροι και περιορισ
μοί για την προστασία του περιβάλλο

ντος σχετικά
με το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα
,
σύ
μφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2, 3 και 4
του
παρόντος
. Τα έργα και οι δραστηριότητες της κατηγο

ρίας Α κατατάσσονται
: α) σε αυτά που ενδέχεται να προ

καλέσουν πολύ ση
μ
αντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
και αποτελούν την υποκατηγορία Α
1 και β)
σε αυτά που
ενδέχεται να προκαλέσουν ση
μ
αντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α
2.
Η δεύτερη κατηγορία
(Β) περιλαμβάνει έργα και δρα

στηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και
μ
η σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπό

κεινται σε γενικές προδιαγραφές
, όρους και περιορι

σ
μούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλο

ντος
, σύμφωνα μ
ε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο
8.
Η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων γίνεται
βάσει των σχετικών κριτηρίων του Παραρτή
ματος Ι
.
2.
Έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκο

πούς Εθνικής Ά
μυνας,
καθώς και έργα ή δραστηριότητες
που απαιτούνται για την ά
μεση αντιμ
ετώπιση φυσικών
καταστροφών εξαιρούνται από την εφαρ
μογή του παρό

ντος