βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου

Καταρχήν ελέγχουμε
1ον) την περίπτωση να μην απαιτείται βεβαίωση για τη μεταβίβαση άρθρο 23 παρ. 2 (προ 1955, κλπ.).
2ον) να μην μπορεί να υπαχθεί στον Ν4014/2011 άρθρο 23 παρ. 3, οπότε και δεν μπορεί να μεταβιβασθεί το ακίνητο.

Αλλοιώς συγκεντρώνουμε τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

• έντυπο αδείας με αναθεωρήσεις
• Εγκεκριμένα σχέδια ή αναθεωρημένα

και ελέγχουμε προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν
Α) διαφοροποιήσεις από τα εγκεκριμένα σχέδια
Β) διαφοροποιήσεις από τον κτιριοδομικό κανονισμό
Γ) διαφοροποιήσεις που δεν επηρεάζουν τους όρους δόμησης

Τυχόν άδεια εκτέλεσης εργασιών για λόγους Υγιεινής και χρήσης αποτελεί άδεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν. 2831/2000, Ν. 1512/85, Άρθρο 8, παρ.9, Άρθρο 15, δεν προϋποθέτει αύξηση του όγκου, του ύψους ή της δόμησης