ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΤΙ Ή ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

Κόκκινο Σπίτι Καλλιθέας - Νεοβυζαντινά στοιχεία όψης

Κόκκινο Σπίτι Καλλιθέας – Νεοβυζαντινά στοιχεία όψης

Οι κύριες όψεις παρουσιάζουν στοιχεία νεομπαρόκ με νεομανιεριστική διάθεση. χαρακτηρίζονται από συμμετρία, με κύριους και δευτερεύοντες άξονες, και οριζόντιο διαχωρισμό, σε “βάση – κορμό – στέψη”, με διαφοροποίηση υλικών και μορφής ανοιγμάτων: πέτρα ανεπίχριστη στη βάση, εναλλαγή λείου – άγριου σοβά σε κορμό και στέψη και ανοίγματα τοξωτά, τριγωνικά και ορθογωνικά. Απλοποίηση/ γεωμετρικοποίηση διάκοσμου όψεων, χρήση σκούρων τόνων: βαθυκόκκινο, καφέ, μπεζ, φαιό/ διαφοροποίηση με χρήση λείου-άγριου σοβά. Στην ανώτερη ζώνη του κορμού προσπάθεια  συγκερασμού νεοβυζαντινών & νεογοτθικών στοιχείων σε μορφολογία Art Nouveau. Ιδιόμορφο περιμετρικό γείσο με μικρές αετωματικές απολήξεις & προεξέχουσα επιχρισμένη ταινία

Kατά το Μάνο Μπίρη το μνημείο αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα δείγματα κτιρίων της εποχής του και από τα ελάχιστα εναπομείναντα αθηναϊκά μνημεία της περιόδου μετά το 1920 που εκπροσωπούν έναν εκλεκτικιστικό αφαιρετισμό με απόηχους της αρχιτεκτονικής του Art Nouveau και του Νεοεμπειρισμού (ΜΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1875-1925, σ.147

 Απλοποίηση/ γεωμετρικοποίηση διάκοσμου όψεων, χρήση σκούρων τόνων: βαθυκόκκινο, καφέ, μπεζ, φαιό/ διαφοροποίηση με χρήση λείου-άγριου σοβά. Στην ανώτερη ζώνη του κορμού προσπάθεια  συγκερασμού νεοβυζαντινών & νεογοτθικών στοιχείων σε μορφολογία Art Nouveau. Ιδιόμορφο περιμετρικό γείσο με μικρές αετωματικές απολήξεις & προεξέχουσα επιχρισμένη ταινία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ Αξία ιστορική/ αισθητική, αξία ως μαρτυρία οικοδομικής και δείγμα δομοστατικής, αξία ως μοναδικό ίσως αρχιτεκτόνημα του είδους του & το μόνο σωζόμενο έργο του Αριστομένη Βάλβη στην Αθήνα/ αξία ως μάρτυρας της κοινωνικής ζωής και σημείο αναφοράς της πόλης της Καλλιθέας

ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Συνεκτική ασβεστόμαργα με μιλλιμετρικές ψηφίδες και ενστρώσεις μαργαϊκών ασβεστολίθων με συμπεριφορά ημιβραχώδη ως βραχώδη ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΙΣΌΓΕΙΟ & Α΄: Αργολιθοδομή ασβεστολιθική (Κατηγορία β/ DIN1023) πάχους 60εκ./ πωρόλιθος στη συμβολή τοίχων -Β όροφος: πλίνθοι συμπαγείς  -Γ (δώμα): πλινθοδομή διάτρητη & συμπαγής/ τσατμάς -Πατώματα από ξύλινες πατοδοκούς/ σιδηροδοκούς με σχιστόπλακα/ Ο.Σ. ΒΛΑΒΕΣ – ΦΘΟΡΕΣ Αποκολλήσεις/ Ρηγματώσεις/ Τοπικές Αποδιοργανώσεις Τοιχοποιιών/ Αποσάθρωση Κονιαμάτων-Επιχρισμάτων-δομικής ξυλείας-σιδηρου/ Ενανθράκωση ΑΙΤΙΑ Μη Επιμελημένη Κατασκευή/ Ελλιπής Διαζωματική Λειτουργία/ Σεισμοί/ Γήρανση δομικών υλικών/ Φθορά λόγω χρόνου/ Ανθρωπογενείς Δράσεις

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πλέον καταπονούμενες περιοχές Α) Θλίψη/ Εφελκυσμός: -βάση κτιρίου -οροφή Β΄ ορόφου από Ο.Σ. -ανώφλια/ κατώφλια (πλινθοδομή διάτρητη) -σοφίτα Β) Διάτμηση (από θλίψη & εφελκυσμό)   -βάση κτιρίου -σοφίτα -κέντρο τοίχου επί Μεταμορφώσεως κάτω από σοφίτα στη στάθμη πατώματος  (ελλιπής διαφραγματική λειτουργία)

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -Χώροι υποδοχής & αναμονής             -Χώροι Διοίκησης/ Καθηγητών/ Προσωπικού -Αίθουσες Διδασκαλίας -Αίθουσα Συναυλιών -Φουαγιέ/ Χώρος   μόνιμων   ή  περιοδικών   εκθέσεων   μουσικού  περιεχομένου -Χώρος μικρής βιβλιοθήκης & οπτικοακουστικών μέσων για ενημέρωση γύρω από τη μουσική μέσω βιβλίων, κασετόφωνων, CD, DVD, βίντεο, κλπ. -Κυλικείο με δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας αναψυκτηρίου στην αίθουσα αναμονής & στον αύλειο χώρο για μερική κάλυψη των δαπανών του Ωδείου -Χώροι υγιεινής, Αποθήκες

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

•Μορφολογική αποκατάσταση κτιρίου/ χρωματισμός σύμφωνα με γραφική αναπαράσταση/ χρωματική μελέτη (βάσει Αρχείου Αριστομένη Βάλβη) •Διαμόρφωση αύλειου χώρου μνημείου για εξυπηρέτηση νέας χρήσης •Ανάπλαση εγγύς πάρκου/ Δημιουργία συστήματος πεζόδρομων  •Εκσυγχρονισμός Η.Μ. εγκαταστάσεων/ Κατασκευή κλίμακας κινδύνου •Ειδικές εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ (ράμπα, υδραυλικός ανελκυστήρας, WC) •Εξυγίανση υπεδάφους/ αντιμετώπιση ανερχόμενης υγρασίας •Αποκατάσταση/ Ενίσχυση Λιθοδομών & Πλινθοδομών (Σφράγιση ρηγματώσεων, Βαθύ αρμολόγημα, Επίχριση με υδραυλική κονία με ίνες πολυπροπυλενίου & Τοπική ενίσχυση ανωφλίων με πλέγμα λόγω υψηλών τιμών εφελκυσμού) •Αποκατάσταση/ Ενίσχυση στοιχείων Ο.Σ. με επισκευαστικές κονίες & ανθρακονήματα/ προσθήκη αναστολέων διάβρωσης •Εξυγίανση Σιδηροδοκών/ σαθρής Ξυλείας πρεκιών/ πατωμάτων/ στέγης •Εξασφάλιση Διαφραγματικής λειτουργίας με Σενάζ στη στέψη του κτιρίου & εγκάρσιες ξύλινες δοκίδες & Κ.Π.Θ. στις υπόλοιπες στάθμες •Ενίσχυση κόμβων ζευκτών με ελάσματα/ ακαμπτοποίηση στέγης στο σενάζ