ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩTIKHΣ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΩΖΟΝΤΟΣ

Ανατολική Όψη

Ανατολική Όψη

Ο Ιερός Ναός Αγίου Σώζοντος βρίσκεται στον Ορχομενό Βοιωτίας, χρονολογείται στον 11ο αιώνα και προστατεύεται από το Νόμο 5351/ 1932 “Περί Αρχαιοτήτων”. Πρόκειται για μικρό αλλά σημαντικό τρίκογχο μονόκλιτο ναό κατάγραφο με τρούλο τύπου pumpkin dome, τυπική κωνσταντινουπολίτικη δομή, που απαντάται μόνο στον Αγ. Σώζοντα. Ως οικοδομικό υλικό έχει χρησιμοποιηθεί πωρόλιθος, ασβεστόλιθος μάρμαρο και αρχαία μέλη σε δεύτερη χρήση (spolia).

Βασικοί στόχοι της μελέτης αποκατάστασης ήταν η άρση αιτίων πρόκλησης βλαβών-φθορών, η μορφολογική-αισθητική-λειτουργική αποκατάσταση & ανάδειξη  αρχαιολογικής αξίας του.

Με βάση τα συμπεράσματα από διερευνητικές τομές και γεωτρήσεις διαπιστώθηκε προβληματική θεμελίωση, (ανομοιογενή υλικά, μαλακό υπέδαφος, ανισοσταθμία), γεγονός που αιτιολογεί τις ρηγματώσεις του βόρειου ημιθόλιου, την αποκόλληση της ανατολικής κόγχης & την απόκλιση του τρούλου από την κατακόρυφο, που αποτελεί και την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου.

Εν προκειμένω, η πρόκληση ήταν η εύρεση μεθόδου (εξετάσθηκαν συνολικά 5), ικανής για ενίσχυση θεμελίωσης & άρση επικινδυνότητας, τεχνικά ελάχιστης, μη επιβλαβούς για το μνημείο και τις υπεδάφιες αρχαιότητες, αναστρέψιμης  και συμβατής γενικότερα με τις Αρχές του Χάρτη της Βενετίας.

Η Αποκατάσταση περιλαμβάνει επίσης σφράγιση βαθιών ρηγματώσεων, καθαίρεση αποσαθρωμένων & νεωτερικών κονιαμάτων, βαθύ καθαρισμό/ αρμολόγημα με συμβατό κονίαμα, συντήρηση-αισθητική αποκατάσταση τοιχογραφιών, ευπρεπισμό περιβάλλοντα χώρου, κ.ά.