ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3 ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ/ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΨΕΩΝ/ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Πρόκειται για προσθήκη τριών ορόφων με ενίσχυση υπάρχοντος ισογείου και παράλληλη νομιμοποίηση όψεων, καθώς δεν έχει εφαρμοσθεί επακριβώς όσον αφορά στις όψεις η εκδοθείσα Οικοδομική άδεια, με βάση την οποία έχει οικοδομηθεί το ισόγειο. Παράλληλα, γίνεται εσωτερική διαρρύθμιση του υπογείου και ενοποίηση των καταστημάτων του ισογείου.

Το οικόπεδο που είναι γωνιαίο, βρίσκεται εντός των ορίων του Ιστορικού Κέντρου (περιοχή Θησείου) και έχει εμβαδόν 189.00μ2, είναι δε σήμερα άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση, με πρόσωπο 18.00μ. και βάθος 10.60μ. (Αρτιότητα: κατά κανόνα Π=10μ./ Ε=200τμ., κατά παρέκκλιση Π=6μ./ Ε=112.5τμ.).

Σημειωτέον ότι κατά το χρόνο έκδοσης της αρχικής οικοδομικής άδειας (1978), ίσχυε η 10μετρη λωρίδα για τα ισόγεια καταστήματα, (άρθρο 18, παρ. 5, ΓΟΚ 73) και για το λόγο αυτό η τότε πραγματοποιηθείσα εν ισογείω κάλυψη ήταν 180.75μ2.

Το υπάρχον κτίριο αναπτύσσεται σε ένα ισόγειο όροφο ύψους 5.00μ. καθαρό και τελικής στάθμης (από το 0.00) +5.35μ. Κατά το μεγαλύτερο τμήμα του, το ισόγειο είχε επαγγελματική χρήση και κατά το υπόλοιπο περιλάμβανε το κεντρικό κλιμακοστάσιο κατακόρυφης επικοινωνίας και το φρέαρ του ανελκυστήρα από περιμετρικά τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος. Τα βασικά υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί είναι σκυρόδεμα στο φέροντα οργανισμό, οπτόπλινθοι και τσιμεντόπλινθοι στον οργανισμό πλήρωσης και σίδηρος στα κουφώματα με απλά κρύσταλλα.

Για την οικοδόμηση ελήφθη υπόψη η ακόλουθη Νομοθεσία:

  • Για το Σ.Δ.: ΦΕΚ 312Δ/1978
  • Για το μέγιστο Επιτρεπόμενο Ύψος: ΦΕΚ 53Δ/1975, Π.Δ. ΤΗΣ 19.2/5.3.1975, «Περί τροποποιήσεως του από 30.8.1955 Β. Διατάγματος περί όρων δομήσεως εν Αθήναις και καταργήσεως του από 10.11.1971 Β. Δ/τος» (αφορά στις περιοχές πέριξ των αρχαιολογικών χώρων Ακροπόλεως, Φιλοπάππου, Θησείου, κλπ.)
  • Για το επιτρεπόμενο Ύψος: ΦΕΚ 855/ 25.10.1995, «Συμπλήρωση του από 19.12.1975 Π.Δ. περί καταργήσεως του από 10.11.1971 Β.Δ. ‘περί τροποποιήσεως του από 30.8.1955 Β.Δ. περί όρων δομήσεων εν Αθήναις’» (Δ΄ 53)
  • Για τις Χρήσεις Γης: ΦΕΚ 60Δ/1989, Π.Δ. ΤΗΣ 14.12.88/3.2.1989, «Περί καθορισμού χρήσεων γης στην περιοχή Θησείου του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών»

Σύμφωνα με τα ως άνω, ο Σ.Δ. = 3 και το μέγιστο Επιτρεπόμενο Ύψος Υεπιτρ. = 17.50μ. & 5 όροφοι, (ΤΟΜΕΑΣ 5), (+1.00μ για PILOTIS), ενώ υπάρχει απαίτηση για έγκριση από την Αρχαιολογία (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) στην περίπτωση εκσκαφών. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 855/95, άρθρο 1, παρ. β για γωνιακά οικόπεδα, τα ύψη μετρώνται από κάθε σημείο της ρυμοτομικής γραμμής του οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου, με βάση τη «Βεβαίωση από τον αρμόδιο Ο.Τ.Α.»

Σύμφωνα με το ΦΕΚ των χρήσεων γης, είναι συμβατές οι χρήσεις «τοπικού κέντρου», (άρθρο 2Γ), ήτοι κατοικία και εμπορικά καταστήματα μόνο στο ισόγειο (εξαιρούνται οι υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα).

Η αρτιότητα, κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας της προσθήκης ήταν Ε = 200μ2 και Π = 10μ., με παρέκκλιση προ 9/6/1973 Ε =112.5 & Π = 6, το ισχύον σύστημα το Συνεχές, η επιτρεπόμενη κάλυψη Κεπιτρ. = 70% και η Ζώνη γκαράζ Β. Στην περίπτωσή μας δεν έχει εφαρμογή η επιτρεπόμενη κάλυψη.

Με την προτεινόμενη προσθήκη κατασκευάσθηκαν τρεις όροφοι, δύο πλήρους εμβαδού και ένας τρίτος εν εσοχή, με κλιμακοστάσιο, φρέαρ και μηχ/σιο ανελκυστήρα να καταλήγουν στο δώμα πάνω από τον όροφο αυτό και βελτιώθηκε το κτίριο αισθητικά.

Επιπλέον, λόγω Ιστορικού Κέντρου, απαιτήθηκε η εισαγωγή του θέματος στην ΕΠΑΕ (Αρχιτεκτονική Επιτροπή).