ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΟΥ – ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Πρόκειται για συγκρότημα με μονώροφα κτίσματα με φέροντα οργανισμό από Λιθοδομή. Οι δόμοι είναι κατά το πλείστον πλακοειδείς, σχιστολιθικής προέλευσης, (τοπικός σχιστόλιθος), σχετικά χαμηλής αντοχής και με μεγάλη ανομοιογέν1εια ως προς το μέγεθος και τη δόμηση. Το συνδετικό κονίαμα, από το οποίο απουσιάζει πλήρως η συγκολλητική ύλη, μακροσκοπικά εμφανίζεται ως άμμος θαλάσσης με κόκκους ασβέστη και μικρούς φυσικούς (όχι θραυστούς) χάλικες θαλάσσης, ενώ το επίχρισμα, όπου δεν έχει αποσαθρωθεί από την εγκατάλειψη και την ανερχόμενη υγρασία, εμφανίζεται αρκετά συνεκτικό (τρίβεται μετά από ισχυρή πίεση μεταξύ των δακτύλων) και πλούσιο σε υλικά όπως χαλαζίας (προερχόμενος πιθανότατα από τους τοπικούς γρανίτες), ψιλή ψηφίδα και ενδεχόμενα θηραϊκή γη και ασβέστη.

Κατά την οριζόντια έννοια υπάρχει στην οροφή η τυπική Κυκλαδίτικη πλάκα από ξύλινες πατοδοκούς, καλαμωτή με φύκια, χώμα και μικρούς λίθους χαλικοειδούς μορφής. Η πλάκα αυτή έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο τμήμα του κεντρικού κτιρίου από μεταγενέστερη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, που έχει αποσαθρωθεί σε μεγάλο βαθμό, τόσο ως προς το σκυρόδεμα, όσο και ως προς τον οπλισμό.

Το κτίριο φέρει μέτριας σοβαρότητας ρηγματώσεις σε μερικά από τα υπέρθυρα, καθώς και αποκολλήσεις μερικών τοίχων από τους εγκάρσιούς τους.

Όσον αφορά στη θεμελίωση, λόγω μη ύπαρξης διερευνητικών τομών εδάφους, δεν ήταν δυνατό να γνωρίζουμε το βάθος και το εύρος των θεμελίων, ούτε τα υλικά δομής. Συμπεραίνουμε ωστόσο την ύπαρξη υδροφόρου ορίζοντα, αφενός λόγω της ύπαρξης της θάλασσας πολύ πλησίον του κτιρίου, και αφετέρου λόγω του ότι κατά τα τελευταία έτη έχουν γίνει υπεραντλήσεις, με αποτέλεσμα τα αντλούμενα ύδατα να είναι υφάλμυρα. Από τους γεωλογικούς χάρτες προκύπτει ότι το κτίριο εδράζεται σε σχιστόλιθο, μάλλον διαβρωμένο-αποσαθρωμένο λόγω του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα.             

2.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΙΣΜΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ

 

χρονολογία

 

επίκεντρο

 

πληγείσες περιοχές

 

ρίχτερ

 Δεκέμβριος 1733  Σίφνος  Σίφνος, Πάρος *   6.4
 Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1866  Σαντορίνη (Θήρα)  Σαντορίνη  6.2
 11 Μαΐου 1891  Κύθνος  Κύθνος,  τα γύρω Κυκλαδίτικα νησιά  6.3
 4 Απριλίου 1911  Σαντορίνη (Θήρα)  Σαντορίνη, Μεσσηνία, Νάξος  7.1
 25 Οκτωβρίου 1919  Σαντορίνη (Θήρα)  Σαντορίνη, Κυκλάδες  6.1
 15 Νοεμβρίου 1920  Σαντορίνη (Θήρα)  Σαντορίνη, Νάξος  6.0
 18 Μαρτίου 1935  Σαντορίνη (Θήρα)  Σαντορίνη, Κυκλάδες  6.4
 9 Ιουλίου 1956  Αμοργός  Αμοργός, Σαντορίνη, Ίος, Νάξος,Πάρος **,  Πάτμος κλπ.  7.5
 19 Δεκεμβρίου 1981  Β. Αιγαίο  Λέσβος, Σκύρος  7.2
* Με το σεισμό αυτό πέσανε οι θόλοι και τα καμπαναριά της Εκατονταπυλιανής και γκρεμίστηκαν πολλά σπίτια.
** Έγιναν ζημιές στην Παροικιά και στη Νάουσα.

3.- ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.1.- ΓΕΝΙΚΑ

 1. Αποκατάσταση συνάφειας στοιχειακών πεδίων (δόμων) λιθοδομής για τη δημιουργία ισχυρού μονολιθικού, στοιχείου μέσω νέου ισχυρού συνδετικού κονιάματος, νέου υδραυλικού επιχρίσματος, καθολικών ενεμάτων ομογενοποίησης και συρραφής αποκολληθέντων τοίχων με ενέματα και κλειδιά συρραφής.
 2. Κατασκευή οριζόντιων στεγανών διαφραγμάτων.
 3. Ενίσχυση θεμελίωσης με ταυτόχρονη εξυγίανση φυσικού εδάφους και στεγάνωση από τις υπάρχουσες υγρασίες.

3.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 • Καλός καθαρισμός σαθρών κονιαμάτων σε μεγάλο βάθος μεταξύ των αρμών με εργαλεία χειρός, αεροβολή, υδροβολή, βαθύ αρμολόγημα – σφράγισμα αρμών λιθοδομής με κονίαμα από μίγμα λευκού ή ποζολανικού τσιμέντου, λεπτόκκοκης άμμου, ασβέστη, θηραϊκής γης με ενισχυτικό προσφύσεως και στεγανωτικό μάζης, (εργαστηριακοί έλεγχοι – επιτόπου δοκιμές κλπ. για σύνθεση κονιαμάτων). Κονίαμα πατητό με επανειλημμένη πίεση σε ύφυγρη επιφάνεια.
 • Τοποθέτηση σωληνίσκων για εφαρμογή ενεμάτων
 • Επίχριση όλων των επιφανειών με υδραυλική Κονία ποιότητας Μ15Ν/mm2 ενισχυμένη με ίνες πολυπροπυλενίου και προσθήκη στεγανωτικού μάζης για αποφυγή φαινομένου ανερχόμενης υγρασίας.
 • Λιθοσυρραφές ρωγμών – αποκολλήσεων ανά 45εκ. με κλειδιά  λίθινα, από υγιές, ασβεστολιθικό, πέτρωμα, πλήρωση κενών με κονία σταθερού όγκου ή ασβεστοτσιμεντοκονίαμα με πρόσμικτο για μη συρρίκνωση.
 • Πλήρωση φωλεών με κονία σταθερού όγκου.
 • Καθολικά ενέματα υπό πίεση κατά μήκος των ρηγματώσεων/ αποκολλήσεων στην ανωδομή σε ρομβοειδή κάνναβο 50Χ50 εκ.
 • Καθολικά ενέματα στην υπάρχουσα θεμελίωση σε λωρίδα 1.00m από το δάπεδο με προσθήκη μπεντονίτη για αποφυγή φαινομένου ανερχόμενης υγρασίας.
 • Αφαίρεση μικρών λίθων στέψης για δημιουργία σκάφης,  καθαρισμός σαθρών κονιαμάτων με εργαλεία χειρός, αεροβολή, υδροβολή και κατασκευή περιμετρικών οριζόντιων διαφραγμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με ειδικά πρόσμικτα για την αποφυγή διαβρώσεων λόγω ενανθράκωσης, πλάτους ίσου με πλάτος λιθοδομής και ύψους 20εκ. με διαμήκη οπλισμό 8Φ14, S400 (StΙΙΙ) και τσέρκια/ άγκιστρα Φ8/10.