ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΡΟΓΚΟΒΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ρογκοβού, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο Τσεπέλοβο Ζαγορίου είναι Τρίκογχος Ναός μετά Τρούλου που έχει κτισθεί κατά τον 17ο αιώνα. Αποτελείται από τον κυρίως ναό, νάρθηκα και εξωνάρθηκα, στον εξωτερικό τοίχο του οποίου βρίσκεται το καμπαναριό.

Η τοιχοποιία του είναι από λιθοδομή, η δε στέγη από πλάκες. Υπάρχουν παντού τοιχογραφίες πλην του εξωνάρθηκα, όπου υπάρχει μία μόνο τοιχογραφία πάνω από την θύρα.

Ο Ναός έχει υποστεί σοβαρές βλάβες, όπως, σοβαρές διαμπερείς ρηγματώσεις, αποκλίσεις από την κατακόρυφο, κλπ., που κατά κύριο λόγο οφείλονται σε διαφορικές καθιζήσεις λόγω θεμελίωσής του σε επικλινές έδαφος που κατολισθαίνει. Γι αυτό το λόγο έχουν προστεθεί κατά το παρελθόν δύο αντηρίδες στην Νότια πλευρά του Καθολικού, καθώς και τοιχίο-αντηρίδα στην Βόρεια και στην Ανατολική πλευρά (Ιερό). Επίσης σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί οι τοιχογραφίες του Καθολικού, κυρίως εξαιτίας των ρηγματώσεων των τοιχοποιιών.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ενίσχυση της θεμελίωσης θα πραγματοποιηθεί μέσω υποθεμελιώσεων με τη μέθοδο των μικροπασσάλων, αφού πρώτα γίνει υποστήλωση-αντιστήριξη για αποφυγή κινδύνου κατάρρευσηα λόγω ετοιμορροπίας.

Η αποκατάσταση της ανωδομής θα πραγματοποιηθεί με αρμολογήματα, ενέματα και ελκυστήρες. Στο εσωτερικό του ναού θα γίνουν αρμολογήματα μόνο στις μη τοιχογραφημένες επιφάνειες, ενώ στο εξωτερικό θα περιορισθούν στο ελάχιστο δυνατό, όπου δηλαδή απαιτείται λόγω αποσάθρωσης-καταστροφής των κονιαμάτων. Στο εσωτερικό του εξωνάρθηκα, αφού γίνει έλεγχος από Συντηρητή για τυχόν ύπαρξη τοιχογραφιών και εφόσον αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν τοιχογραφίες, θα καθαιρεθούν οι νεωτερικοί χρωματισμοί, επιχρίσματα και  σαθρά κονιάματα και θα γίνουν αρμολογήματα και μυστριστά επιχρίσματα. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να αφεθούν τμήματα “μαρτύρων”, έτσι ώστε η σύνθεση και ο τρόπος κατασκευής των νέων κονιαμάτων να εναρμονίζεται με τα παλαιά ως προς την απόχρωση και την υφή.

Στις κατακόρυφες τοιχοποιίες, στους θόλους και στα τόξα θα εφαρμοσθούν ενέματα κατά μήκος των ρηγματώσεων.

Όπου οι ελκυστήρες είναι θραυσμένοι, κατεστραμμένοι, κομμένοι, ή σάπιοι, θα τοποθετούνται νέοι ελκυστήρες ξύλινοι, από ξυλεία καστανιάς Α Ποιότητας Ελληνικής προέλευσης. Πάνω από όλους τους ξύλινους ελκυστήρες, θα τοποθετούνται ελκυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου Φ25. Η στερέωση των εξωρραχίων των θόλων και τρούλων θα γίνει με βαθειά αρμολογήματα και με την εφαρμογή ενεμάτων όπου χρειάζεται. Η δε πλήρωση των κενών των εξωρραχίων  θα γίνει με διαβαθμισμένο χαλίκι, ενώ το τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης θα ενισχυθεί με ίνες πολυπροπυλενίου.