ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ) ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Μονή βρίσκεται στη Ζάκυνθο, στη Βόρεια πλαγιά του βουνού Μέλισσα στα Χαρτάτα της Κοινότητας Κατασταρίου, τοποθεσία Λαγκαδά, θέση «Πόρος». Η κτιριακή διάταξη κλειστού ορθογωνίου σχήματος με καλντεριμωτή αυλή στο κέντρο, χαρακτηριστική των Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Μονών, περιλαμβάνει, εκτός από το ΚΑΘΟΛΙΚΟ που βρίσκεται στο μέσον της αυλής, συγκρότημα 5 ακόμη κτιρίων.

α) ΚΑΘΟΛΙΚΟ

Πρόκειται για μονόκλιτη ξυλόστεγη Βασιλική. Οι τοιχοποιίες είναι από επιχρισμένη λιθοδομή, που έχει λαξευτούς λίθους στις εξωτερικές γωνίες και στην κόγχη του Ιερού. Στη Βόρεια όψη τα ανοίγματα περιβάλλονται από μαρμάρινους παραστάδες (ημικιονίσκους) με μαρμάρινο επίθημα και τόξα από μαρμάρινους θολίτες.

β) ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ

Πρόκειται για λιθόκτιστα κεραμοσκεπή κτίσματα δύο επιπέδων, εδρασμένα μερικώς κατά την πίσω επιφάνειά τους στον βράχο.

γ) ΕΔΑΦΟΣ

Η περιοχή έδρασης γεωλογικά δομείται από ιζήματα της γεωτεκτονικής ζώνης των Παξών. Συγκεκριμένα συναντώνται ασβεστόλιθοι Άνω Κρητιδικής ηλικίας.

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

H Στερεωτική Αποκατάσταση έγινε με γνώμονα :

  • την ιστορικότητα του Μνημείου
  • το αρχικό δομικό σύστημα
  • τα αρχικά υλικά δόμησης 

και επιτεύχθηκε μέσω:

  1. Kαθολικών Eνεμάτων ομογενοποίησης καθώς και ενεμάτων & συρραφών στις περιοχές των ρηγματώσεων, τοπικών αγκυρώσεων, ανακτήσεων λιθοδομών, αρμολογημάτων, αποκαταστάσεις κονιαμάτων & επιχρισμάτων, αποκαταστάσεις πωρολίθων, κλπ.

  2. Αγκυρώσεων επάνω στο βράχο.

  3. οριζόντιων διαζωμάτων (σενάζ) από οπλισμένο σκυρόδεμα στη στέψη του κτιρίου για εξασφάλιση της διαφραγματικής λειτουργίας.