ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΛΠ

Με το Νόμο 3843/28.4.2010 επιχειρείται η ρύθμιση χώρων των οποίων έχει μετατραπεί η χρήση.
 
Στο Νόμο αυτό υπάγονται:
Χώροι που έχουν προκύψει από υπερβάσεις δόμησης και αλλαγή χρήσης μέσα στο περίγραμμα του εγκεκριμένου όγκου νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, όπως Κλεισμένοι ημιυπαίθριοι χώροι, γκαράζ, υπόγεια, πατάρια, σοφίτες, pilotis, φωταγωγοί ή άλλοι ανοικτοί χώροι που προσμετρώνται στην κάλυψη, υπόγειοι χώροι, χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αίθουσες κοινωνικών εκδηλώσεων, κλπ, που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου όγκου του κτιρίου και έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, για κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί έως 02-07-09.
Ως εγκεκριμένος κτιριακός όγκος θεωρείται ο εμφαινόμενος στην οικοδομική άδεια από το δάπεδο του υπογείου μέχρι το δώμα ή τη στέγη.
Αναθεώρηση άδειας μεταγενέστερη της 02-07-09, που δεν επηρεάζει το ρυθμιζόμενο χώρο (πχ. αναθεώρηση για αλλαγή επιβλέποντα, παράταση ισχύος της άδειας κλπ), δεν απαγορεύει την υπαγωγή στη ρύθμιση.
 
Από το Νόμο εξαιρούνται:
Ότι βρίσκεται έξω από τον εγκεκριμένο όγκο του κτιρίου, εκτός του ιδεατού στερεού και του νομίμου ύψους του Κτιρίου, όπως δώματα, κλεισμένα μπαλκόνια, πέργκολες, κλπ., Επίσης, δεν μπορεί να γίνει ρύθμιση για χρήση απαγορευμένη στην περιοχή των ακινήτων.
 
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
 
1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (ΨΙΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ) Ή ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΥΔ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ  από ΚΕΠ.
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (Ν.1599/1986) εις διπλούν που θα περιλαμβάνει: ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΕΤΟΣ Οικοδομική; Αδείας, ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΟΥ & ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ 1ης ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ με:
– ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ
– ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΟΥ
– ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
– ΕΚΤΑΣΗ ΓΗΣ = Εμβαδόν χώρου/Συντελεστή Δόμησης
– Φωτογραφία δηλούμενου χώρου
– αντίγραφο ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Οικοδομικής Αδείας
– αντίγραφο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
– αντίγραφο ΚΑΤΟΨΗΣ ΟΡΟΦΟΥ  με επισήμανση της επιφάνειας που άλλαξε χρήση.
Τα Σχέδια είναι είτε ακριβή αντίγραφα των εγκεκριμένων σχεδίων είτε απλά φωτοαντίγραφα για τα οποία βεβαιώνει ο αιτών στην υπεύθυνη δήλωση του ότι είναι ακριβές αντίγραφο του εγκεκριμένου σχεδίου της οικοδομικής αδείας.
4. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ το οποίο θα συμψηφισθεί με το ειδικό πρόστιμο.
Το Παράβολο θα είναι 250 € (ένα για το σύνολο των ημιυπαίθριων αυτοτελούς ιδιοκτησίας) ή 350 € (ένα για το σύνολο των λοιπών χώρων πλην η/υ αυτοτελούς ιδιοκτησίας) από Δημόσιο Ταμείο. 
5. ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Παραστατικό Αμοιβής Μηχανικού.
Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ 1000Χλ, που σήμερα είναι λ=0,23253, άρα ΑΜΟΙΒΗ = 232,53€ πλέον ΦΠΑ
6.- ΦΕΜ ΚΑΙ ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 
Διαδικασία είσπραξης ειδικού προστίμου
Οι πολίτες θα πρέπει να προσκομίσουν το έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου, που θα έχουν πάρει συμπληρωμένο από την πολεοδομική υπηρεσία, με επικολλημένο τον κωδικό πληρωμής. Με αυτό το έντυπο μπορούν να πληρώσουν στις εξής τράπεζες (μέσω του ΔΙΑΣ): Millennium Bank, Aspis Bank, Τράπεζα Κύπρου, Emporiki Bank, Αγροτική Τράπεζα, Alpha Bank, Attica Bank, EFG Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Γενική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, HSBC, Probank, Marfin-Egnatia Bank, Proton Bank AE, Πανελλήνια Τράπεζα, Citibank, Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας), καθώς και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος και στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.).
Τα εισπραττόμενα ποσά, με εντολή της ΔΙΑΣ ΑΕ, αποδίδονται στην Τράπεζα της Ελλάδος και πιστώνονται υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ σε ειδικό κωδικό, με την επωνυμία «ΕΤΕΡΠΣ Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
 
Προθεσμία υποβολής στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία
Κατάθεση δικαιολογητικών στην πολεοδομία Οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, ήτοι έως και 28.12.2010
Ή με συστημένη επιστολή: Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (28.10.2010)
 
Προθεσμία πληρωμής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταβάλουν το ειδικό πρόστιμο στις παραπάνω τράπεζες από τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010.
Το Ειδικό Πρόστιμο θα πρέπει να πληρωθεί το αργότερο εντός 18 μηνών από 28-04-2010 για ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ και έως 24 μήνες από 28-04-2010 για ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ, ολόκληρο ή τμηματικά ( 6 ισόποσες δόσεις), η 1η δόση εντός 12 μηνών από 28-04-2010.
Αν πληρωθεί Εφάπαξ σε 1η δόση, θα υπάρξει 10% έκπτωση.
Όσοι είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία, κατοχυρώνονται πλήρως χωρίς περιορισμό των 40 ετών.
Όσοι δήλωσαν αλλά δεν είχαν εξοφλήσει, πρέπει να κάνουν νέα δήλωση με τις νέες προϋποθέσεις.
 
Υπολογισμός προστίμου διατήρησης
Το πρόστιμο θα υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης κάθε ακινήτου, και σύμφωνα με τον εξής πίνακα:
 
Δηλούμενο εμβαδόν χώρου Κτίσματα α’ κατοικίας Άλλες κατοικίες Κτίσματα άλλων χρήσεων
ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ / ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Μικρότερος των 25 τ.μ. 5% 6% 7,5%
25 – 75 τ.μ. 7% 8,5% 10,5%
Μεγαλύτερος των 75 τ.μ. 9% 11% 13,5%
ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ / ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Μικρότερος των 25 τ.μ. 6% 7,2% 9%
25 – 75 τ.μ.  8% 9,6% 12%
Μεγαλύτερος των 75 τ.μ. 10% 12% 15%
 
Στα εκτός σχεδίου ακίνητα, αν η χρήση δεν είναι κύριας κατοικίας και η τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ ανά τ.μ., το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 30%.
Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ επέχει θέση διατήρησης της χρήσης του δηλωμένου χώρου για 40 χρόνια.