ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για αστικό διώροφο ακίνητο με νεοκλασικά στοιχεία και από τα ελάχιστα εναπομείναντα στην περιοχή. Είναι κηρυγμένο διατηρητέο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και χρονολογείται στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα. Το κτίριο βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά, σε περιοχή πυκνοδομημένη, όπου ισχύει το συνεχές σύστημα δόμησης και όπου η οικοδομική γραμμή συμπίπτει με τη ρυμοτομική .

Η προσπέλαση στο κτίριο γίνεται μέσω της κεντρικής εισόδου του που βρίσκεται πλησίον της μεσοτοιχίας. Από την είσοδο οδηγούμαστε σε επιμήκη αυλή, από την οποία γίνεται απευθείας η πρόσβαση στο ισόγειο, ενώ η πρόσβαση στον όροφο γίνεται μέσω εξωτερικής κλίμακας. Είναι κεραμοσκέπαστο κατά τα ¾ περίπου και κατά το ¼  δωματοσκέπαστο, ενώ ο φέρων οργανισμός του είναι από συμπαγή πλινθοδομή. Το ισόγειο αποτελείται από  έξη χώρους, η πρόσβαση στους οποίους γίνεται κατά κανόνα από την αυλή, καθώς οι χώροι δεν επικοινωνούν όλοι μεταξύ τους. Ο όροφος αποτελείται από δωμάτια που αποτελούν ένα ενιαίο διαμέρισμα.

Η κύρια όψη διαρθρώνεται κατά τα νεοκλασικά πρότυπα: βάση, στέψη, κορμός. Η βάση αποτελείται από οριζόντια λωρίδα λευκού σκαπιτσαριστού μαρμάρου, όπου υπάρχουν δύο οπές για τον εξαερισμό του πατώματος του ισογείου. Ο κορμός διαχωρίζεται από τη βάση με ζώνη ορθογώνιας διατομής, ενώ στη στέψη υπάρχει διακοσμητική ταινία με οδοντώσεις και τραβηχτά επιχρίσματα (εν είδει ζωφόρου), καθώς και 6 περίτεχνοι γεισίποδες, που δείχνουν να στηρίζουν το γείσο. Τον κορμό συνθέτουν οι δύο όροφοι, που διαχωρίζονται με μικρών διαστάσεων ορθογώνιο γείσο, κάτω από το οποίο μορφώνεται απλό κυμάτιο. Δίπλα στην κυρία είσοδο ανοίγονται δύο παράθυρα, ενώ στον όροφο ανοίγονται  δύο παράθυρα, συμμετρικά ως προς μία κεντρική μπαλκονόθυρα, από την οποία οδηγούμαστε σε μαρμάρινο εξώστη που φέρεται από δύο μαρμάρινα φουρούσια και ο οποίος έχει περίτεχνο μεταλλικό κιγκλίδωμα. Η κεντρική θύρα πλαισιώνεται από μαρμάρινους παραστάδες που στέφονται με απλής μορφής επίκρανα και μικρό προεξέχον κυματιοφόρο γείσο. Τα παράθυρα του ισογείου περιβάλλονται από ταινίες με τραβηχτά επιχρίσματα, ενώ, κάτω από τα παράθυρα του ορόφου, διαμορφώνονται ταμπλάδες με περίτεχνες ροζέτες στο κέντρο τους. Η πλάγια όψη που βλέπει στην αυλή είναι απλούστερη χωρίς ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία.

Οι πόρτες είναι ταμπλαδωτές από μασσίφ ξύλο. Η κεντρική είσοδος είναι δίφυλλη, εξαιρετικά περίτεχνη, ταμπλαδωτή με σιδεριά στο επάνω μισό και πλέον τμήμα της. Τα σκούρα είναι γαλλικά τετράφυλλα, ενώ τα περισσότερα τζαμιλίκια έχουν δύο οριζόντια καΐτια.

Δομητικά, το μνημείο αποτελείται από συμπαγή πλινθοδομή, ενώ τα πατώματά του αποτελούνται από ξύλινες πατοδοκούς.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Το κτίριο χρήζει διατήρησης, καθόσον έχει αξία ιστορική και αρχιτεκτονική. Αναλυτικότερα το μνημείο :

 • αποτελεί δείγμα της Αρχιτεκτονικής μιας εποχής και από τα ελάχιστα εναπομείναντα στον Πειραιά,
 • έχει αξία ως μαρτυρία οικοδομικής μιας εποχής,
 • έχει αξία αισθητική, λόγω και της κάποιας ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει όσον αφορά στη μορφολογική προσέγγιση,
 • Επιπλέον, η στερέωση-συντήρηση-αποκατάσταση-επανάχρηση με κάποια συμβατή χρήση, θα αποτελέσει έναυσμα για τη διατήρηση και άλλων νεοκλασικών στην περιοχή, για να αποφευχθεί η περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση της πόλης.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  

Το κτίριο παρουσιάζει δομικά, οικοδομικά, αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα, καθώς και προβλήματα αναδείξεως.

α) Δομικά προβλήματα

Τα δομικά προβλήματα επικεντρώνονται σε βαθιές διαμπερείς ρηγματώσεις, υποχωρήσεις φερόντων πατωμάτων, καταρρεύσεις οροφών, στέγης, κ.ά. Σημαντικό ρόλο στις σοβαρές βλάβες που παρουσιάζει σήμερα το κτίριο και στην κακή κατάσταση διατήρησης, έχουν παίξει οι δυναμικές καταπονήσεις οι προερχόμενες από το σεισμό της Πάρνηθας της 7/9/1999. Τα δομικά προβλήματα απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, προκειμένου να μην υπάρξει ολική κατάρρευση.

β) Οικοδομικά προβλήματα

Εξαιτίας των δομικών εκ σεισμού προβλημάτων και των κατερχομένων υδάτων, παρατηρούνται φαινόμενα διάβρωσης στα δομικά-οικοδομικά στοιχεία του κτιρίου, όπως τοιχοποιίες, οροφές, δώμα, στέγη, ξύλινα πατώματα, κουφώματα, κλπ.

γ) Προβλήματα αισθητικά & αναδείξεως

Εξαιτίας των δομικών και οικοδομικών προβλημάτων, το μνημείο παρουσιάζει επίσης προβλήματα αισθητικά και αναδείξεως, τα οποία χρήζουν επίλυσης, καθώς η αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου και του χώρου του άμεσου περιβάλλοντός του, θα συμβάλλει στην ανάδειξη της αξίας του.

δ) Λειτουργικά προβλήματα

Λόγω των βλαβών-φθορών, το κτίριο δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει, ως εκ τούτου, επιβάλλεται η με βάση τις σύγχρονες ανάγκες επισκευή και επανάχρησή του. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 • Οι τοιχοποιίες από συμπαγή πλινθοδομή παρουσιάζουν ρηγματώσεις, αποκολλήσεις και τοπικές αποδιοργανώσεις, φαινόμενα οφειλόμενα κυρίως στη σεισμική δράση, λόγω ελλείψεως ισχυρών συνδέσεων και διαφραγμάτων. Τα επιχρίσματα έχουν αποσαθρωθεί και καταρρεύσει σε κάποια έκταση, λόγω κυρίως της διάβρωσης από κατερχόμενα ύδατα και διάλυσης της μικροδομής τους.
 • Τα μεταγενέστερα σκυροδέματα των δωμάτων έχουν υποστεί σημαντική φθορά, όπως ενανθράκωση, αποφλοίωση του σκυροδέματος, οξείδωση του οπλισμού, κ.ά
 • Μέρος των κουφωμάτων έχει υποστεί σημαντικού βαθμού φθορές.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γενικό Πλαίσιο Επεμβάσεων

 • δημιουργία άκαμπτων κατά το δυνατό δίσκων στις στάθμες πατωμάτων & στεγών. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η μείωση των τάσεων όχι μόνο σε αυτά, αλλά και στα ανώφλια, κατώφλια, γωνιές ανοιγμάτων, μικρού μήκους πεσσούς, καθώς η κατανομή των φορτίων θα είναι ομοιόμορφη, ο δε δίσκος δεν θα επιτρέπει τις μετακινήσεις των πεσσών.
 • αποκατάσταση της μονολιθικής λειτουργίας των πεσσών και αύξηση της  ακαμψίας τους, καθώς και βελτίωση της αντοχής της τοιχοποιίας με οπλισμένη τσιμεντοκονία.

 Αναλυτική προσέγγιση :

 •    σφράγιση ρηγματώσεων με υδραυλικά ενέματα σταθερής σύνθεσης για αποκατάσταση της συνέχειας του φορέα,
 •    βαθύς καθαρισμός αρμών τοιχοποιιών, βαθύ αρμολόγημα και επίχριση  με υδραυλική κονία με προσθήκη στεγανωτικού & ινών πολυπροπυλενίου,
 •    ενίσχυση πατωμάτων με μικρού πάχους διαφράγματα από Ο.Σ.,
 •    επισκευή παλαιών σκυροδεμάτων με επισκευαστικές κονίες με προσθήκη αναστολέων διάβρωσης,
 •    αντικατάσταση αποσαθρωμένης ξυλείας,
 •    καθαρισμός μαρμάρινων επιφανειών,
 •    αντιμετώπιση ανερχόμενης και κατερχόμενης υγρασίας,
 •    χρωματισμός όψεων με βάση το χρώμα της αρχικής φάσης, που θα εξευρεθεί με ανίχνευση των υποκείμενων στρώσεων,
 •    συντήρηση των αυθεντικών κουφωμάτων για αποκατάσταση της αισθητικής και ιστορικής αξίας,
 •    αντικατάσταση υδραυλικής-ηλεκτρικής εγκατάστασης,
 •    αποκατάσταση μορφολογικών στοιχείων κυρίας όψεως, όπως τραβηχτών επιχρισμάτων, παραστάδων, κλπ.